کودکان اوتیسم در آسایشگاه خیریه کهریزک(استان البرز)