اخبار

بانوی نیکوکار به همراه دوستان خود ، گروهی را تشکیل داده اند تا بتوانند در هر بار حضور در کهریزک ، بخشی از نیازهای بی شمار این خانه بزرگ را تأمین نمایند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ بانو نازنین احمدی از هنرمندان توانمند عرصه گویندگی و دوبله به همراه جمع زیادی از دوستان خود که جملگی از هنرمندان صدا و سیما هستند ، نیاز سنجی ملزومات مورد نیاز زندگی مددجویان این خانه بزرگ را در برنامه کاری و زندگی خود قرار داده اند.

این عزیزان مهربان شهر همه هفته با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک ، ره آوردی که با مشارکت هم تهیه کرده اند را تقدیم مسئولین می کنند تا با ره آوردی دیگر و هفته ای پیش رو باز گردند.

بانو نازنین احمدی در آخرین حضور سبز و پر مهر خویش و یارانش ، در سخنان کوتاهی به خبرنگار کهریزک گفت :

از حق نگذریم ، گروه خوبی شده ایم که با هم متحد و هم زبان شده اند ، وقتی به قطعیت می رسیم که چه نیازی در اولویت است ، هر کسی به سهم و توان خود در رفع آن نیاز پیشقدم می شودتا ما یحتاج مورد نیاز به موقع تهیه و تحویل گردد.

بانو احمدی درباره انگیزه و هدف خود و یارانش نیز گفت :

خدای ما گواه است که بی هیچ دلیلی دست به این اتحاد و همدلی زده ایم ، مگر رفع نیاز نیازمندان ، دلیلی جزء حس مسئولیت پذیری اجتماعی می خواهد ، وقتی انسان بتواند حس مسئولیت پذیری را پیدا کند ، وقتی درد را بفهمد و لمس کند ،. قطعاً می تواند بی هیچ فرمان و دلیلی به این باور برسدکه می تواند همراه خوبی در اینگونه کارها باشد.

این بانوی نیکوکار در پایان تصریح کرد :

همه دوستان من خانواده و خویشاوندانی دارند ، اما اولویت زندگی آنان ، رضایتمندی نیازمندان شده است و این همان فهم و درکی است که هر انسان آگاهی باید و باید به آن رسیده و از آن بهره های فراوان اخلاقی برای خود برده ، باعث خشنودی و رفع نیازهای دریافت کنندگان همراهی شود.

 

 

Leave a Reply