اخبار

خیرین و پرسنل ،کودکان معلول آسایشگاه خیریه کهریزک البرز رادرآغوش کشیدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، امروز دهم تیرماه با هماهنگی مسئولین ساختمان نیلوفر، مرکز جامع توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول روز درآغوش کشیدن کودکان نام گرفت وبه همراه آن تعدادی از خیرین و خانواده های کودکان  باحضور تعدادی ازمسئولین به دیدار بچه ها آمدند.

عظیمی روانشناس بخش کودکان معلول درخصوص برپایی این جشن گفت:  نیاز به درآغوش کشیدن کودکانی که کمتر ازاین موهبت الهی برخوردارهستند سبب شد به اتفاق سایر همکارانم تصمیم بگیریم برای ایجاد حس امنیت روانی درکودکان یک روز رابه این کودکان اختصاص دهیم تا  ازاین نعمت بهره مند شوند و برای لحظاتی صدای قلب کسانی که آنهارادرآغوش می گیرند آرام بخش دلهای کودکان معصوم باشد.

دراین جشن دکترشهسواری معاونت حوزه سلامت ودرمان به همراه مسئولین بخشهای مختلف با بغل کردن کودکان وبوسیدن آنها احساس محبت خودرابه کودکان ابراز کردند.

همچنین خیرین زیادی باعشق فراوان این کودکان را بغل می کردند وصمیمانه آنها رادرآغوش می کشیدند .

این جشن با گرفتن عکس یادگاری از لحظات شیرین بغل کردن کودکان به پایان رسید.

 

Leave a Reply