اخبار

کودکان کار درآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز ویزیت رایگان شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛  صبح روز یکشنبه تعدادی از کودکان کار استان البرز به منظور استفاده از خدمات چشم پزشکی به این مرکز آمدند. این کودکان که بیش از 30 نفر دختر وپسر بودند با کمک ومعرفی انجمن اشک ایران به آسایشگاه معرفی شده و تحت درمان رایگان قرار گرفتند .

انجمن اشک ایران که مرکز تجهیزات بینائی سنجی آسایشگاه خیریه کهریزک را با کلیه خدمات بینائی سنجی و اپتومتریست احداث کرده توسط رابط انجمن بصورت متوالی کودکان بی سرپرست وبدسرپرست کار را به این مرکز معرفی می کند تا ازخدمات ارزشمند چشم پزشکی رایگان بهره مند شوند .

آزادی مدیر کلینیک دکتر حکیم زاده ضمن استقبال از این کودکان گفت : اهمیت به وضعیت ارتقاء سلامت درجامعه و حمایت از کودکانی که به لحاظ مالی دروضعیت مناسبی نیستند امری انسانی است که به دیده منت به آن ارج می نهیم تا گامی مثبت درجهت مشکلات درمانی  کودکان کار برداشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید