اخبار

بازدید ماهیانه دکتر عجمی متخصص اورولوژیست ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرز

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، دکتر عجمی که طی چند ماه متوالی با این مجموعه همکاری داشتند و عهده دار ویزیت رایگان بیماران بودند این بار با انعقاد قرادادی با آسایشگاه خیریه کهریزک البرز آمادگی خود رابرای ویزیت بیماران  با حداقل هزینه اعلام کردند .

دکتر عجمی متخصص اورولوزیست (جراحی کلیه ومجاری ادراری ) با مراجعه ماهیانه ویزیت مددجویان واجد شرایط در این مرکز را تقبل کرده و تمامی مددجویان نیازمند به درمان تحت بررسی ومعاینه قرار گرفتند .

دکتر عجمی دراین خصوص گفت : با مراجعات مکرر به کهریزک  خدمات این مجموعه به مددجویان  رابه بهترین شکل ارزیابی می کنم وامیدوارم باویزیت این بیماران ذکات علم خود راپرداخت کنم وباری ازدوش مددجویان بردارم.

پاسخ دهید