سازمان

سازمان آسايشگاه

آسایشگاه معلولین و سالمندان  خیریه کهریزک در اواخر سال ۱۳۵۱ به همت دکتر محمدرضا حکیم زاده رئیس وقت بیمارستان فیروز آبادی (شهر ری) در دو اطاق محقر در روستای کهریزک پایه گذاری شد.

با پیوستن خیرین دیگر و تهیه اساسنامه از تاریخ ۱۳۵۲/۰۱/۱۹ به مدت نامحدود رسما تاسیس و تحت شماره ۱۴۹۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۲/۰۵ به نام آسایشگاه معلولین کهریزک (امین الدوله) به عنوان موسسه ای غیر تجاری در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.

 

موسسین و هیأت امناء اولیه عبارت بودند از:

آقايان جناب دكتر علي اميني ، حاج فرج اله موجدي ، دكتر محمدرضا حكيم زاده ، لوئي جمائيل ، مرتضي محمديان ، حاج ميرزا عباسعلي اسلامي ، حبيب اله مفيد ، ابراهيم چهاردهي ، دكتر منصور مسگرا ، فرج اله نصر ، كمندعلي شعباني ، حسين فرد ، محمدحسن زارع ، جمال علائي ، قاسم مرتضوي ، حسن شيخ زاده ، سيدعلي حكاك ، محمد فيروزآبادي، رضازاده و بانو مريم انشاء و غيره …

 

اعضا اولین هیأت مدیره آسایشگاه معلولین  خیریه کهریزک( امین الدوله):

آقایان فرج اله موحدی، سید علی حکاک، حسین شیخ زاده، محمدرضا حکیم زاده و لوئی جمایل

 

اسامی هیأت امناء در سال ۱۳۵۸:

خانم اشرف قندهاری، خانم شریفه مدنی، آقای دکتر حکیم زاده، آقای فرج اله واحدی، آقای سید علی حکاک، آقای حسین شیخ زاده، آقای لوئی جمایل، موسی جمایل، آقای توسلی، آقای عباس تحریریان،آقای دکتر نصر و آقای دکتر منصور مسگرا بعنوان بازرس

 

اسامی هیأت مدیره در سال ۱۳۵۸:

آقایان حاج فرج الله موحدی  (رئیس هیأت مدیره) ، محمدرضا حکیم زاده (خزانه دار و مدیرعامل)، سید علی حکاک ، حسین شیخ زاده و لوئی جمائیل عضو اصلی هیأت مدیره و آقایان حاج عباس آسیم تحریان و محمد توسلی اعضاء علی البدل
می باشند.

 

اسامی هیأت مدیره در سال ۱۳۶۷:

خانم اشرف قندهاری، آقای کریم عزیزی، آقای محمدرضا شالی امینی، آقای عباس تحریریان، آقای سید علی حکاک، آقای عزیز اله علاالدینی و آقای حسین شیخ زاده عضو علی البدل

 

اسامی هیأت امنا در سال ۱۳۷۳:

خانم شریفه مدنی(کاتوزیان)، خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، آقای کریم عزیزی، آقای سید علی حکاک، آقای محمدرضا شالی امینی، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای منصور مسگرا، آقای حسین شیخ زاده، آقای جواد آسیم و آقای کامران بهادرزاده

 

تغییرات هیأت امنا در سال ۱۳۷۳:

آقای کامران بهادرزاده به جای آقای لوئی جمایل، آقای جواد آسیم به جای مرحوم عباس آسیم، خانم شفیقه رهیده به جای آقای محمدحسن محمدی

 

اعضا هیأت مدیره در سال ۱۳۷۵:

خانم اشرف قندهاری، آقای کریم عزیزی، آقای سید علی حکاک، آقای جواد آسیم، آقای محسن آسایش و آقای عزیزاله علاالدینی و آقای کامران بهادرزاده قندهاری عضو علی البدل

 

تغییرات هیأت امنا در سال ۱۳۷۶:

آقای محسن آسایش به جای مرحوم محمدرضا شالی امینی

 

هیأت مدیره در سال ۱۳۷۸:

خانم اشرف قندهاری، آقای محسن آسایش، آقای جواد آسیم، آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای کریم عزیزی و آقای حسین شیخ زاده عضو علی البدل

 

اسامی هیأت امنا در سال ۱۳۸۶:

خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی و آقایان محسن آسایش، عزیزاله علاالدینی، جواد آسیم، مجید قمی، سید طاهر موسوی، سید علی حکاک و دکتر حسن احمدی

 

اسامی هیأت مدیره در سال ۱۳۸۶:

خانم اشرف قندهاری، آقایان محسن آسایش، سید علی حکاک، جواد آسیم، عزیزاله علاالدینی، سید طاهر موسوی، و آقایان دکتر حسن احمدی  و مجید قمی عضو علی البدل .

 

اسامی هیأت امنا در سال ۱۳۸۸:

خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی و آقایان محسن آسایش، عزیزاله علاالدینی، جواد آسیم، مجید قمی، سید طاهر موسوی، سید علی حکاک، ابراهیم عسگریان، احمدآقا طاهباز،  دکتر حسن احمدی، علی سلیمانی

 

اسامی هیأت مدیره در سال ۱۳۸۸:

خانم اشرف قندهاری، آقایان محسن آسایش، سید علی حکاک، جواد آسیم، عزیزاله علاالدینی، سید طاهر موسوی، مجید قمی، خانم نهاله نراقی و آقای حسن احمدی عضو علی البدل

 

اعضا هیأت امنا در سال ۱۳۹۰ عبارتند از:

خانم اشرف قندهاری، خانم دکتر شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی، آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، آقای مجید قمی، آقای ابراهیم عسگریان، آقای دکتر میرطاهر موسوی، آقای دکتر حسن احمدی، آقای جوادآسیم، آقای علی سلیمانی، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای عبدالرضا امینیان، آقای سید محمد حکاک

 

اعضا هیأت مدیره در سال ۱۳۹۰:

خانم ها:  اشرف قندهاری(بهادرزاده)، دکتر شفیقه رهیده،  نهاله نراقی . آقایان:  جواد آسیم ، دکتر حسن احمدی ، مجید قمی، سید محمد حکاک، محمدرضا صوفی نژاد و دکتر ناصر رضایی.

 

اعضا هیأت امنا در سال۱۳۹۳:

آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای علی حاج سید سلیمان، آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، خانم نهاله نراقی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا ضوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان و آقای امیر حسین بروجردیان

 

اعضا هیات مدیره در سال۱۳۹۳:

خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای ابراهیم عسگریان، آقای دکتر حسن احمدی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد

 

اعضا هیأت امنا در سال۱۳۹۵:

آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای علی حاج سید سلیمان، آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، خانم نهاله نراقی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا ضوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان و آقای امیر حسین بروجردیان

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی هیأت امناء مورخه ۱/۴/۹۵ و انتخابات هیأت مدیره به ترتیب ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند.

اعضای محترم هیات مدیره در سال ۱۳۹۵:

جناب ابراهیم عسگریان رییس هیات مدیره
جناب آقای جواد آسیم نایب رییس هیات مدیره
جناب آقای دکتر حسن احمدی عضو اصلی و مدیرعامل
جناب آقای مجید قمی عضو اصلی
سرکار خانم شفیقه رهیده عضو اصلی
جناب آقای سید محمد حکاک عضو اصلی
جناب آقای محمدرضا صوفی نژاد عضو اصلی
جناب آقای امیرحسین بروجردیان عضو علی البدل
جناب آقای دکتر علی نصر نراقی عضو علی البدل
جناب آقای محمد طاهباز بازرس هیأت مدیره

اسامی مديرعامل های مؤسسه خيريه كهريزک از ابتدا تاكنون :

نام تاريخ شروع مديريت تاريخ اتمام مديريت
آقای دكتر حكيم زاده ۱۳۵۳ ۱۳۵۷
خانم دكتر نوشيرواني ۱۳۵۷ ۱۳۵۸
آقاي اسماعيل خدايار ۱۳۵۸ ۱۳۶۰
آقاي پوستی ۱۳۶۰ ۱۳۶۳
آقاي مهدی رحيمی ۱۳۶۳ ۱۳۶۴
آقای مجيد قمی ۱۳۶۴ ۱۳۷۷
آقاي مير طاهر موسوی ۱۳۷۷ ۱۳۷۷
آقای عزيزاله علاءالدينی ۱۳۷۷ ۱۳۸۹
آقای حسن احمدی ۱۳۸۹ تاکنون

مراکز تحت پوشش مؤسسه خیریه کهریزک

  • موسسه خیریه کهریزک(ستاد مرکزی)
  • آسایشگاه خیریه کهریزک
  • آسایشگاه خیریه کهریزک (استان البرز)
  • گروه بانوان نیکوکار( استان تهران)
  • انجمن بانوان نيكوكار كهريزك( استان البرز)
  • درمانگاه تخصصي و مركز جراحي جوادالائمه (ع)

* خدمات اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره به صورت داوطلبانه و افتخاری مي باشد .