سازمان

سازمان آسایشگاه

آسایشگاه معلولین و سالمندان  خیریه کهریزک در اواخر سال 1351 به همت دکتر محمدرضا حکیم زاده رئیس وقت بیمارستان فیروز آبادی (شهر ری) در دو اطاق محقر در روستای کهریزک پایه گذاری شد.

با پیوستن خیرین دیگر و تهیه اساسنامه از تاریخ 1352/01/19 به مدت نامحدود رسما تاسیس و تحت شماره 1494 مورخ 1353/02/05 به نام آسایشگاه معلولین کهریزک (امین الدوله) به عنوان موسسه ای غیر تجاری در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.

 

موسسین و هیأت امناء اولیه عبارت بودند از:

آقایان جناب دکتر علی امینی ، حاج فرج اله موجدی ، دکتر محمدرضا حکیم زاده ، لوئی جمائیل ، مرتضی محمدیان ، حاج میرزا عباسعلی اسلامی ، حبیب اله مفید ، ابراهیم چهاردهی ، دکتر منصور مسگرا ، فرج اله نصر ، کمندعلی شعبانی ، حسین فرد ، محمدحسن زارع ، جمال علائی ، قاسم مرتضوی ، حسین شیخ زاده ، سیدعلی حکاک ، محمد فیروزآبادی، رضازاده و بانو مریم انشاء و غیره …

 

اعضا اولین هیأت مدیره آسایشگاه معلولین  خیریه کهریزک( امین الدوله):

آقایان فرج اله موحدی، سید علی حکاک، حسین شیخ زاده، محمدرضا حکیم زاده و لوئی جمایل

 

اسامی هیأت امناء در سال 1358:

خانم اشرف قندهاری، خانم شریفه مدنی، آقای دکتر حکیم زاده، آقای فرج اله موحدی، آقای سید علی حکاک، آقای حسین شیخ زاده، آقای لوئی جمایل، موسی جمایل، آقای توسلی، آقای عباس تحریریان،آقای دکتر نصر و آقای دکتر منصور مسگرا بعنوان بازرس

 

اسامی هیأت مدیره در سال 1358:

آقایان حاج فرج الله موحدی  (رئیس هیأت مدیره) ، محمدرضا حکیم زاده (خزانه دار و مدیرعامل)، سید علی حکاک ، حسین شیخ زاده و لوئی جمائیل عضو اصلی هیأت مدیره و آقایان حاج عباس آسیم تحریان و محمد توسلی اعضاء علی البدل
می باشند.

 

اسامی هیأت مدیره در سال 1367:

خانم اشرف قندهاری، آقای کریم عزیزی، آقای محمدرضا شالی امینی، آقای عباس تحریریان، آقای سید علی حکاک، آقای عزیز اله علاالدینی و آقای حسین شیخ زاده عضو علی البدل

 

اسامی هیأت امنا در سال 1373:

خانم شریفه مدنی(کاتوزیان)، خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، آقای کریم عزیزی، آقای سید علی حکاک، آقای محمدرضا شالی امینی، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای منصور مسگرا، آقای حسین شیخ زاده، آقای جواد آسیم و آقای کامران بهادرزاده

 

تغییرات هیأت امنا در سال 1373:

آقای کامران بهادرزاده به جای آقای لوئی جمایل، آقای جواد آسیم به جای مرحوم عباس آسیم، خانم شفیقه رهیده به جای آقای محمدحسن محمدی

 

اعضا هیأت مدیره در سال 1375:

خانم اشرف قندهاری، آقای کریم عزیزی، آقای سید علی حکاک، آقای جواد آسیم، آقای محسن آسایش و آقای عزیزاله علاالدینی و آقای کامران بهادرزاده قندهاری عضو علی البدل

 

تغییرات هیأت امنا در سال 1376:

آقای محسن آسایش به جای مرحوم محمدرضا شالی امینی

 

هیأت مدیره در سال 1378:

خانم اشرف قندهاری، آقای محسن آسایش، آقای جواد آسیم، آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای کریم عزیزی و آقای حسین شیخ زاده عضو علی البدل

 

اسامی هیأت امنا در سال 1386:

خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی و آقایان محسن آسایش، عزیزاله علاالدینی، جواد آسیم، مجید قمی، سید طاهر موسوی، سید علی حکاک و دکتر حسن احمدی

 

اسامی هیأت مدیره در سال 1386:

خانم اشرف قندهاری، آقایان محسن آسایش، سید علی حکاک، جواد آسیم، عزیزاله علاالدینی، سید طاهر موسوی، و آقایان دکتر حسن احمدی  و مجید قمی عضو علی البدل .

 

اسامی هیأت امنا در سال 1388:

خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی و آقایان محسن آسایش، عزیزاله علاالدینی، جواد آسیم، مجید قمی، سید طاهر موسوی، سید علی حکاک، ابراهیم عسگریان، احمدآقا طاهباز،  دکتر حسن احمدی، علی سلیمانی

 

اسامی هیأت مدیره در سال 1388:

خانم اشرف قندهاری، آقایان محسن آسایش، سید علی حکاک، جواد آسیم، عزیزاله علاالدینی، سید طاهر موسوی، مجید قمی، خانم نهاله نراقی و آقای حسن احمدی عضو علی البدل

 

اعضا هیأت امنا در سال 1390 عبارتند از:

خانم اشرف قندهاری، خانم دکتر شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی، آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، آقای مجید قمی، آقای ابراهیم عسگریان، آقای دکتر میرطاهر موسوی، آقای دکتر حسن احمدی، آقای جوادآسیم، آقای علی سلیمانی، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان، آقای سید محمد حکاک

 

اعضا هیأت مدیره در سال 1390:

خانم ها:  اشرف قندهاری(بهادرزاده)، دکتر شفیقه رهیده،  نهاله نراقی . آقایان:  جواد آسیم ، دکتر حسن احمدی ، مجید قمی، سید محمد حکاک، محمدرضا صوفی نژاد و دکتر ناصر رضایی.

 

اعضا هیأت امنا در سال1393:

آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای علی حاج سید سلیمان، آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، خانم نهاله نراقی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان و آقای امیر حسین بروجردیان

 

اعضا هیات مدیره در سال1393:

خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای ابراهیم عسگریان، آقای دکتر حسن احمدی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد

 

اعضا هیأت امنا در سال1395:

آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای علی حاج سید سلیمان، آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، خانم نهاله نراقی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان و آقای امیر حسین بروجردیان

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی هیأت امناء مورخه 1/4/95 و انتخابات هیأت مدیره به ترتیب 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب شدند.

اعضای محترم هیات مدیره در سال 1395:

جناب ابراهیم عسگریان رییس هیات مدیره
جناب آقای جواد آسیم نایب رییس هیات مدیره
جناب آقای دکتر حسن احمدی عضو اصلی و مدیرعامل
جناب آقای مجید قمی عضو اصلی
سرکار خانم شفیقه رهیده عضو اصلی
جناب آقای سید محمد حکاک عضو اصلی
جناب آقای محمدرضا صوفی نژاد عضو اصلی
جناب آقای امیرحسین بروجردیان عضو علی البدل
جناب آقای دکتر علی نصر نراقی عضو علی البدل
جناب آقای محمد طاهباز بازرس هیأت مدیره

اسامی مدیرعامل های مؤسسه خیریه کهریزک از ابتدا تاکنون :

نام تاریخ شروع مدیریت تاریخ اتمام مدیریت
آقای دکتر حکیم زاده 1353 1357
خانم دکتر نوشیروانی 1357 1358
آقای اسماعیل خدایار 1358 1360
آقای پوستی 1360 1363
آقای مهدی رحیمی 1363 1364
آقای مجید قمی 1364 1377
آقای میر طاهر موسوی 1377 1377
آقای عزیزاله علاءالدینی 1377 1389
آقای حسن احمدی 1389 تاکنون

مراکز تحت پوشش مؤسسه خیریه کهریزک

  • موسسه خیریه کهریزک(ستاد مرکزی)
  • آسایشگاه خیریه کهریزک
  • آسایشگاه خیریه کهریزک (استان البرز)
  • گروه بانوان نیکوکار( استان تهران)
  • انجمن بانوان نیکوکار کهریزک( استان البرز)
  • درمانگاه تخصصی و مرکز جراحی جوادالائمه (ع)

* خدمات اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره به صورت داوطلبانه و افتخاری می باشد .