آزمایشگاه

با انجام کلیه آزمایش های عمومی در بخش های هماتولوژی ، بیوشیمی، سرولوژی ، پارازیتولوژی ، هورمون ، میکرو بیو لوژی و نیز آزمایشات فوق تخصصی از جمله تست اندازه گیری ریسک ابتلاء جنین به بیماری های زنتیکی جهت تشخیص زودهنگام منگولیسم و نقص لوله های عصبی جنین آماده ارائه خدمات عمومی و تخصصی جهت تشخیص بیماری های مختلف از قبیل هپاتیت ، تالاسمی ، تومورها و . . . می باشد.
دراین راه از دستگاه های اتوماتیک جدید مانند اتوانالایزر ، سل کانتر، الایزا ،الکتروفورز بهره گرفته شده است
در مسیر خدمت رسانی مناسب و بروز در این آزمایشگاه از تکنولوژی خونگیری در خلاء استفاده می گردد.
ایجاد ارتباط مستقیم و موثربین مسئول فنی این واحد با آزمایشگاه های مطرح و نیز اعضاء هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور باعث رشد علمی این مرکز و نیز بهره بردن از توان علمی ایشان در تشخیص به هنگام بیماری ها و درمان آنها نموده است.