اخبار

بازدید دختر شایسته منتخب خاورمیانه از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، پرند بیرانوند دختر منتخب درکالیفرنیا که لقب دختر شایسته 2017 را ازخاورمیانه به خود اختصاص داد برای بازدید به آسایشگاه خیریه کهریزک البرزآمد .

پرند بیرانوند از دانشجویان پزشکی کالیفرنیا روز جمعه به همراه مادر ووکیل خویش به آسایشگاه خیریه کهریزک آمد وضمن بازدید ازبخش کودکان با اهداء البسه ساعاتی رادرکنارآنها گذراند.

وی گفت: درزمانی که به عنوان دختر شایسته در کالیفرنیای آمریکا  انتخاب شدم درهمان زمان درمصاحبه خود اعلام کردم که به دیدار سالمندان وکودکان معلول درآسایشکاه خیریه کهریزک بیایم وپنج شنبه بامراجعه به آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ازسالمندان بازدید کردم وامروزجمعه به دیدن کودکان درآسایشگاه خیریه کهریزک البرز آمدم .

پرند بیرانوند گفت: این مرکز با خدمات رسانی عالی ومحیطی آرام وتمیز برایم رضایت بخش است وخوشحالم که مددجویان درمحیطی آرام زندگی می کنند .وی هم چنین قول داد که درسفرهای بعدی خود به ایران مجددا برای بازدید به این مرکز مراجعه داشته باشد .

دیدگاهتان را بنویسید