حساب های بانکی موسسه

شماره حساب های بانکی موسسه خیریه کهریزک:

• ستادمرکز:
– حساب سپرده ۰۲۰۰۸۷۰۵۴۶۰۰۳ بانک صادرات شعبه هفت تیر کد ۱۲۶۱
– حساب جاری ۰۱۰۲۷۰۸۳۴۰۰۰۶ بانک ملی شعبه ویلا کد ۴۵۲
– حساب جاری ۳۲۰۳۴۴۲۱ بانک کشاورزی شعبه هفت تیر کد ۱۵۰۳
– کارت مجازی ۶۰۳۷۶۹۱۱۹۹۵۰۰۱۵۸ بانک صادرات

• آسايشگاه خيريه كهريزك:
– حساب جاری ۰۱۰۲۴۸۳۴۶۷۰۰۳ بانک صادرات شعبه باقرشهر کد ۱۲۴۸
– حساب جاری ۰۱۰۸۷۰۴۴۱۳۰۰۱ بانک ملی شعبه کهریزک کد ۲۵۳
– حساب جاری ۲۰۱۳۹۹۷۴ بانک رفاه شعبه کاغذسازی کد۱۷۹

• گروه بانوان نيكوكار استان تهران:
– حساب سپرده ۸۶/۱۴۸۹ بانک سپه شعبه شمیران کد ۱۹۲

• آسايشگاه خيريه كهريزك استان البرز:
– حساب سپرده ۰۲۰۷۲۰۰۷۲۰۰۰۹ بانک صادرات شعبه محمدشهر کرج کد۲۰۰۶
– کارت مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۹۴۳۶۳ ملت جام
– کارت مجازی ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۸۶۲۰۹ بانک صادرات

• گروه بانوان نيكوكار استان البرز:
– حساب سپرده ۰۱۰۱۳۲۰۱۲۳۰۰۷ بانک صادرات شعبه هفت تیر کد ۱۲۶۱

• حساب درمانگاه جواد الائمه(ع):
حساب ۲۵۵۱۱۳۲۸۲۴۲۱ بانک پاسارگاد شعبه افسریه کد شعبه ۲۵۵