اخبار

دوره فرایند توانبخشی حرفه ای ویژه مراکز حرفه آموزی غیر دولتی در کهریزک البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ دوره سه روزه  فرایند توانبخشی حرفه ای ویژه مراکز حرفه آموزی غیر دولتی با حضور استان های البرز،تهران،قم ، قزوین و همدان به منظور دانش افزایی مسولین فنی مراکز حرفه آموزی در راستای آموزش و فرایند مهارت آموزی توانخواهان برگزار شد.

آقای قاسمیان کارشناس مسئول مراکز حرفه آموزی  و کارگاهی تولیدی و حمایتی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: این دوره به منظور دانش افزایی مسولین فنی مراکز حرفه آموزی در راستای آموزش و فرایند مهارت آموزی توانخواهان با هدف رسیدن به اشتغال پایدار در سه سطح پیش حرفه ای، حرفه ای و کارگاهی برگزار شد و افراد توانمندی که قادر به انجام کار هستند وارد محیط واقعی کار خواهند شد و افرادی که قادر به حضور در محیط کار نیستند در محیط کارگاهی حمایت شده به عنوان کارگر حمایتی مشغول به کار می شوند.

وی همچنین تاکید کرد: این آموزش برای مراکز غیر دولتی در سطح کشور برای اولین بار پیش بینی شده و در کهریزک البرز با حضور مسئولین فنی جهت ارائه خدمات بهتر برگزار شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید