اخبار

دوره آموزش بهداشت ویژه پرسنل آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ اولین جلسه دوره آموزش بهداشت ویژه پرسنل خدماتی و آشپزخانه در روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه در محل سالن آموزشی مرکز نیلوفر توسط آموزشگاه ابن سینا، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز، طی شش دوره 15 ساعته در یک ماه برای تمام مراقبین،پرسنل آشپزخانه و نیروهای خدمات مراکز برگزار شد.

براساس قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی؛ آشامیدنی؛ آرایشی و بهداشتی کلیه مدیران؛ متصدیان و شاغلین عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی موظف به گذراندن دوره بهداشت عمومی و اخذ گواهینامه مربوطه می باشند.

معصومه صادق زاده مدیر امور تغذیه و بهداشت آسایشگاه تشریح کرد: این آموزش ها طی پنج جلسه آموزشی برای هر فرد با عناوین «1- بهداشت فردی و بهداشت عمومی، شناخت مواد گندزدا و ضدعفونی 2- بیماریهای مشترک بین انسان و دام، بیماریهای انگلی 3- بهداشت آب و مواد غذایی4- قوانین و مقررات بهداشت 5- استانداردهای مواد غذایی» برگزار می گردد.

وی ادامه داد: با وجود  آموزش های ویژه بدو ورود مراقبین و جلسات آموزشی پرسنل آشپزخانه و آموزش چهره به چهره به نیروهای خدمات توسط واحد بهداشت محیط آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز ، بنا به ضرورت اخذ گواهینامه بهداشتی سه ساله، طبق این قانون بهداشتی، پرسنل مرتبط تحت آموزش های ویژه قرار می گیرند تا با اخذ گواهینامه بهداشتی این کارگاهها به آموزه ها و دانش خود اضافه کنند و در راستای شرایط بهینه بهداشتی مددجویان قدم بردارند.

دیدگاهتان را بنویسید