اخبار

خبرنگار شبکه الآن از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، امروز آسایشگاه خیریه کهریزک میزبان شبکه الان بود که برای بازدید ازکهریزک به این مجموعه آمدند و ازبخشهای مختلف بازدید کردند .خانم مسعودی خبرنگار شبکه الآن امارات درخصوص آسایشگاه کهریزک گفت :گرچه ما قبلا نیزازآسایشگاههای دیگر درایران بازدید کرده بودیم اما این مجموعه مزیت های بیشماری دارد که ازجمله می توان به مردمی بودن وارائه خدمات گسترده دراین مرکز اشاره کرد.

مسعودی خبرنگا الآن ، ضمن بازدید ازتمامی بخشها ،بخش آموزش وتوانبخشی روزانه (daycare)که برنامه روزانه ، تفریحی ، ورزشی، روانشناسی ، کارگاهای هنری وآموزشی برای سالمندان درنظر گرفته را از الویت های این آسایشگاه دانست و افزود:این بخشی بود که برایم جالب وجذاب است و می توانم بگویم نظیر این خدمات راندیده بودم .

مسعودی گفت :تهیه گزارش مستند از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به زودی ازشبکه الامارات پخش خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید