اخبار

رئیس انجمن اوتیسم به همراه کارگروههای خود ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، اوایل هفته به دعوت خانم دکترجوادی  مدیر مرکز جامع توانبخشی کودکان ،آقای دکتر چراغچی رئیس انجمن اوتیسم  به همراه 8نفر ازکارگروهای خود که ازخانواده های اوتیسم          می باشند از آسایشگاه  خیریه کهریزک البرز بازدید کردند . این بازدید باهدف آشنایی بیشتر این انجمن با آسایشگاه به منظور حمایت بیشتر ازکودکان اوتیسم وبررسی خدمات توانبخشی وآموزشی دراین مرکز می باشد .

آقای چراغچی رئیس انجمن اوتیسم درایران گفت: مابرای سومین بار است که به همراه سایرهمکارانم برای بازدید

 و ارزیابی کودکان اوتیسم به این مرکز مراجعه داشتیم و خدمات آسایشگاه خیریه کهریزک را در سه حوزه آموزش روزانه  ، توانبخشی، نگهداری شبانه روزی ازویژگی های بارز ومهم این مرکز دانست وافزود : خوشبختانه آسایشگاه کهریزک درحیطه وظایف خود نسبت به کودکان اوتیسم  عملکرد بسیار خوب و مناسبی دارد و قول برحمایت و همکاری با آسایشگاه به منظور خدمات بیشتر به کودکان وخانواده های اوتیسم را از وظایف خود ذکرکرد و همچنین حمایت بیشتر ازاین کودکان را ازاهداف اصلی خود دانست .

دیدگاهتان را بنویسید