نحوه اقدام

نحوه اقدام

  1. ضمن تماس با موسسه تمام سوالات و ابهامات شما پاسخ داده خواهد شد.
  2. مدارک شما دقیقا توسط موسسه کارشناسی و امکان انتقال آنها بررسی می شود.
  3. انگیزه شما از اهداء و نیت خیرخواهانه شما مورد توجه قرار خواهد گرفت.
  4. پس از انجام موارد فوق صلح نامه ای فیمابین تنظیم و شرایط مورد نیاز تعهدات طرفین در آن قید می شود.
  5. پس از توافق اولیه و امضاء صلح نامه دستی، مدارک جهت تنظیم سند و یا وکالت به محضر ارائه می شود.
  6. پس از دریافت استعلام های ضروری از ثبت اسناد و املاک ، شهرداری و دارایی سند در محضر به نام موسسه خیریه کهریزک منتقل و شروط اساسی در سند قید می گردد.
  7. هرگونه مخارج در این زمینه بر عهده موسسه می باشد و نیازی به پرداخت هزینه توسط نیکوکار نمی باشد.