حمایت موسسه در زمان حیات نیکوکاران

حمایت موسسه در زمان حیات نیکوکاران

۱-در صورت نیاز به نگهداری، در مکان مناسب مطابق شئونات و بر اساس میزان سقف مورد اهداء از اطاق  های ۲ تخته تا سوئیت های مستقل نگهداری خواهند شد.

۲-در صورت نیاز به خدمات درمانی از امکانات درمانگاه جوادالائمه و سایر امکانات درمانی مطابق دستورالعمل های مربوطه بهره مند خواهند شد.

۳-در صورت نیاز به خدمات پرستاری و حمایتی می توانند از این خدمات مطابق دستوالعمل های مربوطه
بهره مند باشند.

۴-در زمان حیات از امکانات رفاهی، تفریحی به همراه سایر نیکوکاران بهره مند باشند.