حمایت موسسه در زمان حیات نیکوکاران

حمایت موسسه در زمان حیات نیکوکاران

1-در صورت نیاز به نگهداری، در مکان مناسب مطابق شئونات و بر اساس میزان سقف مورد اهداء از اطاق  های 2 تخته تا سوئیت های مستقل نگهداری خواهند شد.

2-در صورت نیاز به خدمات درمانی از امکانات درمانگاه جوادالائمه و سایر امکانات درمانی مطابق دستورالعمل های مربوطه بهره مند خواهند شد.

3-در صورت نیاز به خدمات پرستاری و حمایتی می توانند از این خدمات مطابق دستوالعمل های مربوطه
بهره مند باشند.

4-در زمان حیات از امکانات رفاهی، تفریحی به همراه سایر نیکوکاران بهره مند باشند.