اقدامات پس از فوت

اقدامات پس از فوت

موسسه محض اطلاع از فوت نیکوکار نسبت به انجام مراسم متعارف مطابق شئونات نیکوکار اقدام و بنحو شایسته انجام وظیفه می نماید.

  • مراسم متعارف پس از فوت آنها را مطابق نیات و شئونات آنها به انجام برساند.
  • دیون شرعی اعم از نماز و روزه و رد مظالم و غیره را پرداخت نماید.
  • سایر وصیت های پس از فوت را به انجام برساند.

موارد فوق با هماهنگی خانواده و یا یکی از بستگان و آشنایان مطابق شئونات انجام خواهد شد.