اخبار

ساختمان­ جدید ­اداری –آموزشی این مرکز با هدف داشتن مرکز­فرماندهی مناسب در محل آسایشگاه­ خیریه کهریزک در روز سه­ شنبه 10 مرداد­ماه سال­جاری با حضور آقای ­محسنی ­بندپی ریاست­ سازمان بهزیستی­ کشور و دکتر نحوی ­نژاد معاون­ توانبخشی ­بهزیستی­ کشور و نیز جمعی از مسئولان و نیکوکاران این مجموعه رسماً افتتاح می شود.

در طبقه ی فوقانی این ساختمان مکانی ویژه­ ای برای دانشگاه جامع علمی­ کاربردی­ کهریزک در آینده اختصاص خواهد یافت و این مکان بمنظور تسهیل در تحصیل کارکنان و دانشجویان این مجموعه پیش­بینی شده است.

آسایشگاه­ خیریه­ کهریزک به عنوان تنها نهاد بزرگ کشور که تمام حلقه ­های زنجیره مراقبتی از­ سالمندان را دارا است در­نظردارد به عنوان اولین مرکز در کشور، دانشگاه جامع علمی­ کاربردی­ در رشته مراقبت­ سالمندی (پودمانی) را بزودی راه­ اندازی نماید.