انواع خدمات در گروه اطفال

مرکز جامع توانبخشی کودکان

خدمات توانبخشی، آموزشی و نگهداری کودکان با نیازهای ویژه در سه بخش به شرح زیر فعالیت می نمایید:

1.مرکز توانبخشی و نگهداری  شبانه روزی کودکان

 1. مرکز توانبخشی کودکان
 2. مـرکـز آمـوزش و تـوانبخـشی روزانـه کـودکان

 

 • مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی کودکان

هدف این مرکز ارایه خدمات مراقبتی، پرستاری ، توانپزشکی و توانبخشی می باشد کـه با ارایه مـراقبت های ویـژه از بروز تشنج  و افزایش ناهنجاریهای جسمی و ذهنی کودکان امکان کمک و پیشرفت کلامی ، رفتاری ، حرکتی و … آنان را میسر می سازد.

شرایط ورود:

 1. سن زیر 15 سال
 2. هوشبهر زیر 50
 3. معلولیت: فلج مغزی ، سند رم داون و بقیـه مشـکلات تحـولی و هوشی می باشند.
 • مرکز توانبخشی کودکان

شامل یک تیم توانبخشی که خدمات زیر را به صورت تخصصی ارایه می دهد: متخصص کودکان، گفتاردرمانی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، مددکاری، روانشناسی، نورفیدبک، یکپارچگی حسی

شرایط ورود: کودکان دارای ریسک فاکتور تکاملی ، سندروم داون، فلج مغزی، کودکان با اختلالات بیش فعالی، کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم، کودکان دارای مشکلات گفتاری، مشکلات یادگیری…

 • مرکز آموزش و توانبخشی روزانه کودکان معلول ذهنی

در این مرکز مجموعه ای از خدمات آموزشی و توانبخشی به صـورت روزانـه، به منظور ارتقـای سطـح استقلال نسبی  کـودکان  بـرای  دست یـابی به  سطـح نهایـی توانایـی و عملکـرد جسمـی، حسی ، ذهنی، اجتمـاعی  و حفـظ ایـن توانایی ها و آموزش و تقـویت مهارت هـای خـودیـاری وشناختی به کودکان  با  معلولیت ذهنی را ارائه می دهـد. ایـن فعالیت هـا شامـل مـوارد زیـر می باشـد :

فعالیـت های ورزشی- آموزش مفاهیم  شناختی- آموزش مهارتهای  روزمره زندگـی- آموزش مهـارت های  هنـری تمـرینــات حسـی حرکتـی –  آموزش  تعاملات  اجتماعی تمرینات دست ورزی،فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی.

شرایط ورود:

 1. سن زیر 15 سال
 2. هوشبهری بالای 50
 3. معلولیت: فلج مغزی ، سند رم داون و بقیـه مشـکلات تحـولی و هوشی می باشند.